Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες των Πινάκων
Α’ (1 έως 3), Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’
του Πίνακα Διανομής
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Περί του τρόπου προσκόμισης στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη
διαμονή φυσικών προσώπων και έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που
έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις
και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 – Α’ 19).

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.6.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με
υπογραφή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. οικ. 22746/3.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν)
έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου και με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων
Δ.Ο.Υ. και ενδιαφερόμενων πολιτών, για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, στέλνουμε
συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή το αριθ. 35593/6.11.2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών &
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από το
αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1153447 ΕΞ 2017/13.10.2017 έγγραφο ερώτημά μας.
2. Με το προαναφερθέν αριθ. 35593/6.11.2017 έγγραφο, διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα
που εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών, που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση
που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν.
4231/2014 – Α’ 19), τα οποία αφορούν στην φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών
προσώπων, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 και της παρ. 1
αυτού και ως εκ τούτου δεν χρήζουν επικύρωσης με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille),
με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, την
σφραγίδα της αρμόδιας Αρχής του κράτους που τα χορήγησε.
3. Για διευκόλυνσή σας υπενθυμίζουμε ότι, οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παραπάνω
Σύμβαση είναι οι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.
Με εντολή Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας
2. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) στην Α.Α.Δ.Ε.
3. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» (με την παράκληση για την δημοσίευσή του και την
ανάρτησή του στην ιστοσελίδα: www.poedoy.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.
3. Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) – Τμήματα Δ’, Γ’, Α’, Β

φορολογια κατοικων εξωτερικου πιστοποιητικο φορολογικησ κατοικιασbuilding a strategy Resize 150x150
φορολογια κατοικων εξωτερικου πιστοποιητικο φορολογικησ κατοικιασworld map icon Resize 150x150