κατοικοι εξωτερικου hardwork- international tax επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικούkerdoforos taxation 600x400

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού. A1089/2022

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ

Α 1089/2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.» (Β’ 1691).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 1691) ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για την υποβολή και εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση και των δικαιολογητικών για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, καθώς και για την καταχώριση των δεδομένων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που η αίτηση ή τα σχετικά δικαιολογητικά υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ υποβληθούν σε αναρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για να υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα στην ημεδαπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής και ειδικότερα στο Τμήμα Γ1′ – Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής αυτής ως εξής:

α) Για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που λαμβάνει χώρα μέχρι και την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους αυτού και κρίνεται για υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το έτος αυτό. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει αίτηση εντός του επόμενου από την ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξης εργασιών έτους, η αίτηση κρίνεται για υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ για το επόμενο της ανάληψης υπηρεσίας έτος.

β) Για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που λαμβάνει χώρα μετά την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και κρίνεται για υπαγωγή του φορολογούμενου για το επόμενο της ανάληψης υπηρεσίας έτος.

Με την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 8 του άρθρου 3 της παρούσας.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan) και αποστολή αυτών μέσω της πλατφόρμας ”Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), είτε με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ως άνω υπηρεσίας. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, άλλως δεν εξετάζεται από την Φορολογική Διοίκηση, από υπεύθυνη δήλωση παραμονής στην Ελλάδα για μια διετία από το έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ και α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, i) από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι ο αιτών καλύπτει νέα θέση εργασίας καθώς και ii) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσας ή/και

β) στην περίπτωση φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα από τη δήλωση έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 3 τα οποία αποδεικνύουν ότι το φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, ενημερώνεται άμεσα ο αιτών για την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωσή του. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 3 της παρούσας, εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΦΕ, από το φορολογικό έτος υπαγωγής του, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ., στη ρητή εγκριτική του απόφαση για την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, τον ενημερώνει ότι μετά την πάροδο των επτά (7) ετών παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή του στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ και θα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα. Η απόφαση για την έγκριση μπορεί να αναρτάται μέσω της εφαρμογής ”Ψηφιακής Κοινοποίησης” στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ, υπογεγραμμένη ψηφιακά.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά προσκομισθούν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου από την υποβολή του αιτήματος έτους, η Φορολογική Διοίκηση ανακαλεί την απορριπτική της απόφαση, επανεξετάζει την αίτηση και εκδίδει νέα απόφαση εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, για υπαγωγή του αιτούντος στο έτος του αρχικού αιτήματος. Ειδικά για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το έτος 2021 και απορρίφθηκαν λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Φορολογική Διοίκηση ανακαλεί τις απορριπτικές αποφάσεις και επανεξετάζει τις σχετικές αιτήσεις εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί μέχρι και την 29η Απριλίου 2022».

5. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται νέα παρ. 4Α εξής:

«4Α. α) Το φυσικό πρόσωπο που έχει αιτηθεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για μία από τις κατηγορίες εισοδήματος που εμπίπτουν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης (εισόδημα από μισθωτή εργασία/εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), δύναται με μεταγενέστερο αίτημά του να αιτηθεί επέκταση της υπαγωγής του στον ειδικό τρόπο φορολόγησης και για το εισόδημα της άλλης κατηγορίας υπό την προϋπόθεση ότι το μεταγενέστερο αίτημα υποβάλλεται για υπαγωγή στο ίδιο έτος με την αρχική αίτηση και εντός των προθεσμιών της παρ. 1. Αίτημα επέκτασης δύναται να υποβληθεί είτε έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ επί της αρχικής αίτησης είτε αυτή είναι στο στάδιο εξέτασης.

β) Εάν φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για εισόδημα που αποκτά από μισθωτή εργασία, στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, δύναται να υποβάλει νέο αίτημα για επέκταση της υπαγωγής του και για το εισόδημα που αποκτά από δεύτερη εργασιακή σχέση. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της νέας θέσης εργασίας, η νέα αίτηση γίνεται δεκτή, η εγκριτική απόφαση συμπληρώνεται ως προς τα στοιχεία του νέου εργοδότη και το φυσικό πρόσωπο υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

γ) Εάν φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για εισόδημα που αποκτά από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης σε περίπτωση επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του σε νέους ΚΑΔ».

6. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 5 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Σε περίπτωση που η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ εκδοθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε μεταγενέστερο χρόνο της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε έτους, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. που έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση, στην οποία θα συμπληρώσει τους κωδ.043/044 του Πίνακα 2 του Εντύπου Ε1 (σε περίπτωση ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 5Γ για εισόδημα από μισθωτή εργασία) ή/και τον κωδ. 012 του Εντύπου Ε3 (σε περίπτωση ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 5Γ για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και να απαλλαχθεί από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του που έχει υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ.

Η ως άνω τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η απόφαση υπαγωγής στην Δ.Ο.Υ.είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας “Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ε1 της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων (συμπληρωμένων), των συνοδευτικών δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων, είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο διαδίκτυο (www.aade.gr). Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην πλατφόρμα “Τα Αιτήματά μου” της ΑΑΔΕ είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη».

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 καταργείται.

8. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Εκκρεμείς αιτήσεις για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ή αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και την 30ή/06/2022 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021 από τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2, εξετάζονται από την Φορολογική Διοίκηση και κρίνονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, στο έτος 2021.

Εκκρεμείς αιτήσεις για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ή αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και την 29η/07/2022 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 31η Ιουλίου και έως και την 31 Δεκεμβρίου του 2021 από τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2, εξετάζονται από την Φορολογική Διοίκηση και κρίνονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, στο έτος 2022».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Το άρθρο 1 έχει εφαρμογή για αιτήσεις που αφορούν ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που έλαβαν χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 της Α.1087/2021 όπως αντικαθίσταται με την παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να διαβάσετε και συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με φορολογία κατοίκων εξωτερικού εδώ: https://www.kerdoforos.gr/κατοικος-εξωτερικου-ερωτησεις/

Έχεις κάποιο ερώτημα που δεν βρίσκεται εδώ; Προγραμμάτισε μια τηλεδιάσκεψη μαζί μας και πάρε απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Στείλε μας email, μήνυμα στο Facebook, Messenger και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου! Ακολούθησε μας στα social media για μαθαίνεις νέα για θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού

kerdoforos επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικούfacebookicon kerdoforos

Follow us on Facebook

Σχετικά άρθρα

Κάτοικοι εξωτερικού. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν. Η αλλαγή φορολογικής κατοικίας και μεταφορά του ΑΦΜ στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού. Πλεονεκτήματα κάτοικου εξωτερικού και γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τη διαδικασία. Σύνοψη εξελίξεων στα κυριότερα θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού. Επιστροφή στην Ελλάδα και υπαγωγή στις ρυθμίσεις με τα κίνητρα επαναπατρισμού και εναλλακτικής φορολόγησης.

Η αλλαγή φορολογικής κατοικίας και μεταφορά του ΑΦΜ στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού. Πλεονεκτήματα κάτοικου εξωτερικού και γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τη διαδικασία. Σύνοψη εξελίξεων στα κυριότερα θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού. Επιστροφή στην Ελλάδα [...]

Κατοικοι εξωτερικου- Αλλαγή φορολογικής κατοικίας- Τι πρέπει να γνωρίζουν

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικoύ (updated 07/01/2024) Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση για τη μεταβολή της φορολογικής μου κατοικίας; Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας [...]

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικoύ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικoύ (updated 06/01/2024) Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση για τη μεταβολή της φορολογικής μου κατοικίας; Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας [...]

Ε2064/2023 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ΚΦΕ , περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.

Ε.2064 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του N . 4172/2013 (A΄ 167) (ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) [...]

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2022-2023 -Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού 2023

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2022-2023. ΠΟΛ. 1201/2017 6-12-2017 Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2023-2024 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.  Τον Δεκέμβριο του 2017 δημοσιεύθηκε νέα εγκύκλιος ΠΟΛ.1201/2017 σχετικά με [...]

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ Α1089/2022

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού. A1089/2022 Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ Α 1089/2022 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις [...]

Φορολογική δήλωση κατοίκων εξωτερικού 2021-2022, προθεσμία φορολογικής δήλωσης, πότε έχουν υποχρέωση, τι πρέπει να γνωρίζουν και τι αλλάζει

Φορολογική δήλωση κατοίκων εξωτερικού 2023-2024, προθεσμία φορολογικής δήλωσης, πότε έχουν υποχρέωση, τι πρέπει να γνωρίζουν και τι αλλάζει (updated ) Συγχαρητήρια, είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, έκανες τη διαδικασία και πέτυχες τη μεταβολή της φορολογικής [...]

Ε2029/2022 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού. Ε 2029/2022 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α) Αντικείμενο Αντικείμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για την [...]

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδημάτων, ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 5Γ του Ν.4172

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού. Η απόφαση σχετικά με τα κίνητρα επαναπατρισμού φορολογικών κατοίκων εξωτερικού. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδημάτων, ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 5Γ του Ν.4172 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ [...]

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας. Εκείνο που πρέπει πρώτα κάποιος να ελέγξει, είναι το σε ποιά χώρα είναι η φορολογική κατοικία του για κάθε έτος. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2022-2023 κατ΄ [...]

Α. 1226 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Οκτωβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4504 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α. 1226 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή [...]

Α. 1217 Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του N . 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4215 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α. 1217 Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του N . 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης [...]

Φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19

Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με [...]

Αριθμ. Α.1094 28/4/2020 Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β΄ 1303) «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1641 Αριθμ. Α.1094    Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β΄ 1303) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών [...]

Α1160 Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1477 Αριθμ. 1160 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β΄ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β΄ 1634) υπουργική [...]